መእተዊ ንኣባላት
መእተዊ ንኣባላት

ኣብ ናብራን  ሞያን ለውጢ ንምምጻእን፥ 

 ዕውትነትካ ነኸተውሕስን ዘዳሉ ስልጠና    

መእተዊ ንኣባላት

What is Martha Ermias' Path To Success Program?

Path 2 Success ኣብ ስደት ኮይኑ፥  ዕወት ህይወት 

ንኽነብር ንዝደሊ ሰብ ኣብ ግምት ብምእታው ዝተዳለወ 

ስልጠና ኮይኑ፥ ዘዕውቱ መሰረታዊ ለውጥታት ንምምጻእ 

ዘብቅዕ ናይ ሰሙን ብኢንተርነት ዝወሃብ ስልጠና እዩ።  

Path 2 Success ስልጠና  ምስትምዝገብ ትረኽቦ ኣገልግሎት፥ 

90 መዓልትታት ተኸፊቶም ዝጸንሑ 12 ኮርስታት Path 2 Success ( $1,200 ዝግመት ዝኽእል ትሕዝቶ)  

መሰረት መንነትካ ($150 ዝግመት)

ምፍራይ ዕወት ኣተሓሳስባ ($150 ዝግመት)

ምስ ሕሉፍካ ዝተተሓሓዙ ጉድለታትካ  ($150 ዝግመት)

ምስጢር ኣወጻጽኣ ውጥን ($150 ዝግመት)

ናይ ወሳኔ ስጉምቲ ዝወስድ ሰብ ትኾነሉ መገዲ  ($150 ዝግመት

ኣባልነት ኣብ ፍሉይ Facebook Group 

ሰሙናዊ ናይ ሕቶን መልስን መደብ  ($200 ዝግመት)

ሎሚ ንዝምዝገቡ $199

Placeholder Image

YOU WEREN'T BORN TO BE

GOOD

ማእከላይ ክትከውን ኣይተፈጠርካን፥

-------------//------------

YOU ARE HERE TO BE

GREAT

ኣብ ዓለም ዘለኻ፥ ብሉጽ ሰብ ንኽትከውን እዩ

-------------//------------

 

Placeholder Image

HOW DOES P2S WORK?

"ፓዝ ቱ ሳክሰስ"

ንመጀመርታ ጊዜ ብቋንቋ ትግርኛን ሓይሊ ኢንተርኔት ብምጥቃምን - ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንዘለው ግዱሳት ደለይቲ ዓወትን ለውጥን ዘቶኮረ ስልጠና እዩ
  
ትሕዝቶ “ፓዝ ቱ ሳክሰስ” ካብ ዓበይቲ መማህራንን ኣሰልጠንትን ዝበጽሕዎ ናይ ዓወት መትከላትን መምርሒታትን ተጾሚቑ ዝወጸ: (ካብ ከም በዓል ዳረን ሃርዲ ፡ ጂም ሮን ፡ ቶኒ ሮቢንስ ፡ ብራንደን በርቻርድ ፡ ጃክ ካንፊልድ ፡ ዳኒ ጆንሰን ፡ ኦግ ማንዲኖ ፡ወዘተ) ብኻልኣይ ደረጃ ድማ  ናይ 4 ዓመታት ናይ ውልቂ ህይወተይ መቐይሮ ውጽኢት እዩ።

IS P2S RIGHT FOR ME?

እዘን ኣብታሕቲ ዘለዋ ሕቶታት እስከ ንነብስኻ ሕተታ . . .
• ንህይወትካ 100% ከም መደበይ እመርሕ ኣለኹ ትብልዶ?
• ኣብቲ ዝደልዮ እየ ዘለኹ ንኽትብል ዘብቅዓካ ውሽጣዊ ዕግበት ኣሎካዶ ?
• መጻኢኻ ጽፉውን ውሑስን ኮይኑ ይረኣየካ ዶ ?
• ከመይ ጌርካ ብርእሰ ተኣማንነት ከም እት ስጉም ኣነጺርካ ትፈልጥዶ?

Placeholder Image

ማርታ ኣዝያ ተገርምን፣ ብተፈጥሮኣ ልዑል ተውህቦ ዘለዋን ኣሰልጣኒት እያ። እቲ ኣዝዩ ዘተባብዕ፣ ኣወንታዊን፣ ደስ ዘብልን ባህሪኣ ነጻ ኮይንካ ንኽትቀርባን  ከም ድሌትካ ኮይንካ ምስኣ  ንኽጸርሕን ይድርኸካ። ማርታ ንዓይ ከም ተገርም ኣሰልጣኒተይ ጥራይ ዘይኮነት ኣዝያ ግድስቲ መንቶር እያ።

ሃኒ ብርሃን

Placeholder Image

EVERY HERO NEEDS A MENTOR

ኣሰልጣኒት ማርታ ኤርሚያስ፣ ነቶም መንገዲ-ዓወት ደልዮም ዝመጽኡ ሰልጠንቲ፣ ኣብ ምሕጋዝን ነቲ ክበጽሕዎ ዝሕልኑ ዕላማታቶም ማለት ውልቃዊ-ዕቤት፣ ቁጠባዊ ሓርነትን ዝምድናታትን፣ ብንኡድ ኣገባብ ኣብ ምእላይ ንብዙሕ ዓመታት ዝነጠፈት፣ ምኩርቲ ናይ ውልቃዊ-ዕቤት ኣሰልጣኒት እያ። 

Registration closes on Sept 12th 2021!

00

DAYS

00

HOURS

00

MINUTES

00

SECONDS

መእተዊ ንኣባላት